Wojnarovits

Listinou danou ve Vídni 15. května 1865 císař František Josef I. povýšil Józsefa Wojnarovitse, penzionovaného hlavního lékaře v Kasse (dnes Košice), držitele císařského ruského Řádu sv. Stanislava III. třídy, spolu se syny Istvánem, Lajosem a Sándorem vzešlými z manželství s Márií Wirkner de Torda, do uherského šlechtického stavu a udělil mu erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. 2. v modrém zlaté slunce. 3. v modrém tři zlaté křížky (2,1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je zlatý lev s červeným jazykem.

Királyi Könyvek, 67. kötet, 969-971 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com