Vlassits

Císař Karel VI. povýšil listinou danou ve Vídni 20. března 1718 do uherského šlechtického stavu Petra Vlasiche (Vlassicz), jeho syny Emerika a Ladislaa a bratra Georgia, a udělil jim erb:

V modrém štítě stojí levou nohou na zeleném trávníku červeně oděný uherský voják se zlatými botami, modrým opaskem a červenou čepicí, držící v pravé ruce palcát, v levé šavli, pravou nohou šlape po uťaté hlavě Turka. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená orlí křídla, mezi nimi vynikající červeně oděná paže držící napříč šavli.

Listinou danou ve Vídni 22. března 1832 povýšil z vlastního rozhodnutí císař František I. hrdinu válek s revoluční Francií a s Napoleonem, polního podmaršálka (od 1824) Franciska Vlasitse (*Dombovár, 24. IV. 1766 – Záhřeb, 16. V. 1840), bána Království dalmatského, chorvatského a slavonského, tajného radu a rytíře řádu Marie Terezie (od 1814), do uherského stavu svobodných pánů a magnátů a udělil mu nový erb, naprosto odlišný od erbu rodového:

Čtvrcený štít. 1. v modrém tři zvrácené šípy se stříbrnými hroty a opeřením. 2. v červeném stříbrný hrad o dvou věžích zakončených vlaštovčími ocasy, zavřenou bránou a černými spárami. 3. v červeném tři zlatá břevna. 4. v modrém přirozený lev s červeným jazykem. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů. Štítonoši jsou dva lvi ze štítu.

Királyi Könyvek, 32. kötet, 49-50 oldal; 65. kötet, s. 827-830 oldal.

von Wurzbach, Constant: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. LI. Th., Wien 1885, s. 106-111.

(jméno v záhlaví upraveno dle Wurzbacha)

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com