Tomaschek de Nagysurány

Listinou danou ve Vídni 31. srpna 1915 císař František Josef I. povýšil za více jak třicet let služby v armádě s účastí v bitvě u Custozzy roku 1866 Alajose Venczela Tomascheka, titulárního majora, spolu se syny Miksou Károlyem Gottfriedem a Arthurem Ernőem a dcerou Krisztinou Márií vzešlými z manželství s Juliannou Aloizií Steffen do uherského šlechtického stavu udělil mu predikát nagysurányi (de/von Nagysurány) a erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém jsou dvě zkřížené šavle s zlatým jilcem a záštitou. Dole ve stříbře jsou pod sebou volný kříž a lilie provázené po každé straně hvězdou, vše červené. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 73. kötet, 212, 308, 309 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com