Schiesser von Reifegg

Anton Schiesser se narodil 5. května 1863 v Schenkenfeldenu v Dolních Rakousích (+19. října 1926). 18. srpna 1884 nastupuje jako poručík u 2. ženijního pluku, u nějž se 18. srpna 1888 stává nadporučíkem. 1. září 1889 je přidělen k ženijnímu ředitelství v Tridentu. Po rozpuštění ženijní skupiny je 1. května 1893 umístěn k pionýrskému praporu č. 15, 1. září 1893 je jako nadpočetný přeložen k ženijnímu a opevňovacímu ředitelství v Krakově. 1. května 1894 je jmenován tamním přidělencem ženijního štábu, a to až do konce října. Od 1. listopadu 1894 slouží přímo u ženijního štábu, 16. února 1896 je odvelen k ženijnímu ředitelství v Brixenu. 1. května 1900 je přeložen k 12. sborovému velitelství a 1. listopadu 1900 se stává majorem. 10. června 1901 se stává učitelem Technického odborného kursu, 1. května 1905 povyšuje na podplukovníka, od 24. října 1905 působí jako učitel na Válečné škole. 23. října 1906 se vrací ke službě u vojska, a to k pěšímu pluku č. 41, 1. listopadu přechází k ženijnímu ředitelství v Mostaru, 1. září 1910 k ženijnímu ředitelství v Tridentu, jehož ředitelem se stává 16. dubna 1911. 1. listopadu 1913 dosahuje hodnosti generálmajora, 17. dubna 1914 se stává velitelem pevnosti Riva a 1. května 1916 získává hodnost polního podmaršálka. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji s nepřítelem v letech 1914-1916 jej císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. října 1916 do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 6. března 1917 císař Karel I. udělil Antonu von Schiesser titul Edler, predikát von Reifegg a erb: V

 červeném štítě vynikají z paty do stran dvě špičaté přirozené skály mizící za okraji štítu, mezi nimi se táhne zlatá kvádrová zeď s cimbuřím prolomená obloukem zaklenutou bránou, kterou vyplňuje modrá voda stylizovaná do vlnitých linek, nad zdí je stříbrný květ protěže se zlatým semeníkem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí červený lev držící v pravé tlapě meč.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com