Neureiter

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. dubna 1918 císař Karel I. u příležitosti dokončení nové budovy C. k. exportní akademie ve Vídni povýšil do šlechtického stavu Ferdinanda Neureitera narozeného 8. května 1865 ve Friesachu v Korutanech, ředitele rakouské Siemens-Stuckert-Werke, vicepresidenta C. k. exportní akademie ve Vídni, rytíře Řádu železné koruny a Řádu Františka Josefa a držitele Jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc. Listinou ze dne 9. července 1918 udělil Ferdinandu von Neureiter titul Edler a erb:

Ve zlatém štítě pod červenou hlavou se třemi stříbrnými kůly je černý lev s červeným jazykem a zbrojí. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

S manželkou Idou Antonií Aloisií Rückgaber (*Klagenfurt, 11. června 1867) měl tři syny. Nejstarší Ferdinand (*Budapešť, 23. července 1893) byl v době vydání listiny posluchačem lékařské fakulty vídeňské univerzity a nadporučíkem v záloze ženijního prpaoru č. 2. Hermann (*Budapešť, 8. září 1894) byl posluchačem fakulty práva a státních věd vídeňské univerzity a rovněž nadporučíkem v záloze ženijního prpaoru č. 2. Nejmladší Paul (*Vídeň, 23. května 1899) byl kadetem aspirantem zeměbraneckého pluku polního dělostřelectva č. 145.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com