Lukács

Listinou danou ve Vídni 11. února 1760 povýšila císařovna Marie Terezie Martina Lukácse spolu se syny Joannem a Martinem a dcerami Rosalií a Annou vzešlými z manželství s Marií Ványek do uherského šlechtického stavu a udělila mu erb:

Dělený štít. Nahoře je v modrém zlatý kráčející lev, jehož hlava je zezadu skrze tlamu probodena mečíkem se zlatým jilcem a záštitou. Dole je v červeném stříbrná špice s rovnými stranami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu, avšak vynikající špice dýky je zbrocena krví.

Királyi Könyvek, 45. kötet, 277-279 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com