Léon z Wernburgu

Císař František Josef I. povýšil Julia Léona narozeného ve Vídni 1842, továrníka a držitele perského řádu Slunce a lva III. tř. na základě řádu Železné koruny uděleného nejvyšším rozhodnutím III. tř. ze 4. března 1883 za podporu vojenských zájmů do rytířského stavu. Listinou vydanou dne 20. dubna 1883 mu byl udělen predikát rytíř Léon z Wernburgu (Ritter Léon von Wernburg) a erb:
 
Pod zlatou hlavou s rostoucí černou orlicí s červeným jazykem a zlatou zbrojí červeno – modře kosmo děleno. Nahoře v červeném zlatý lev s červeným jazykem kráčející po dělící linii, dole v modrém je kosmo položený tkalcovský člunek s navinutou nití. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední červené se zeleným jetelovým čtyřlístkem, zadní zlaté, přikrývadla červeno – zlatá; II. dvě složená křídla, přední černé se zlatým ozubeným kolem o šestnácti zubech a šesti paprscích, zadní zlaté. Pod štítem je zlatá páska s černou devizou psanou frakturou: Rastlos vorwärts.
 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com