Laczkó de Vágujhely

Císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 30. dubna 1873 Antala Laczkó, radu ředitelství Rakouského pozemkového institutu, jeho syny Bélu a Antala a dceru Francisku vzešlé z manželství se Sabinou Laczkó, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát vágujhelyi (de/von Vágujhely) a erb:

Ve stříbře je modrá krokev doprovázená třemi přirozenými violkami vonnými na zelených stoncích se dvěma listy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě stříbrná křídla, mezi nimi fialka ze štítu. Pod štítem je modrá páska se stříbrnou devizou FORTITER NITI MODESTE UTI.

Királyi Könyvek, 68. kötet,  144-146 oldal

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com