Koller (1810)

Franz Koller (1767-1826) se narodil 27. listopadu 1767 v Mnichově Hradišti v měšťanské rodině. Jako sedmnáctiletý vstoupil roku 1784 do 18. pěšího pluku jako kadet. Roku 1790 sloužil v hodnosti fendrycha v Rakouském Nizozemí, o dva roky později byl přidělen ke generálnímu štábu, u něhož působil i v dalších kampaních napoleonských válek. Po Prešpurském míru (26. prosinec 1805) byl na návrh arcivévody Karla pověřen velením 55. pěšího pluku. Za statečnost v bitvě u Aspern (21. a 22. května 1809) byl vyznamenán rytířským křížem řádu Marie Terezie a povýšen na generálmajora. V srpnu 1813 už jako polní podmaršálek se stal generálním adjutantem polního maršála Karla Philippa knížete zu Schwarzenberg, následujícího roku byl jedním z rakouských komisařů doprovázejících císaře Napoleona do vyhnanství na Elbu. Dalšími diplomatickými misemi byl pověřen při cestě ruského císaře, pruského krále a arcivévodů Jana a Ludvíka do Anglie a poté doprovázel ruského císaře na jednání Vídeňského kongresu. 1815 byl jmenován generálním intendantem rakouské armády v Neapolsku. Ve stejné hodnosti se do Neapolska vrátil po vypuknutí povstání v Itálii v březnu 1821 a tam také 22. srpna 1826 zemřel.

Na základě stanov řádu Marie Terezie byl 26. prosince 1810 povýšen do stavu svobodných pánů, byl mu udělen predikát svobodný pán Koller (Freiherr von Koller) a erb:

Polcený štít. Nahoře děleno, vpravo ve stříbře dvě červená šikmá břevna, vlevo v modrém zlatá hvězda. Dole je ve stříbře červený lev držící v pravé přední tlapě zlatou hvězdu. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Jeho třetí syn Alexander (1813-1890) byl v letech 1868-1870 a 1871-1874 místodržícím v Čechách.

 

Wurzbach, Constant von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, XII. Th. Wien 1864, s. 339-343.

 

Autor: Michal FIALA

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com