Joël z Joëlsonu

Císař František I. povýšil dvorního a soudního advokáta dr. Karla Joëla, který prokázal u ministra zahraničních věcí své španělské šlechtictví, s přihlédnutím k jeho mimořádné podpoře státních záležitostí, do rytířského stavu německých zemí. Listinou z 1. září 1817 získal predikát rytíř Joël z Joëlsonu (Ritter Joël von Joëlson) a erb:
 
Červeno-stříbrně polcený štít, v každé polovině osmihrotá hvězda opačných tinktur. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby s červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, mezi kterým se vidí osmihrotá hvězda, na pravé přílbě červené se stříbrnou, na levé stříbrné s červenou hvězdou. 
 
Císař František Josef I. povolil nejvyšším rozhodnutím z 25. dubna 1905 ze zvláštní milosti polnímu podmaršálkovi na odpočinku Alfredu svobodnému pánu von Joelson přenést svůj titul na synovce Roberta rytíře von Joelson, rytmistra I. třídy, osobního pobočníka velitele sboru a velícího generála ve Vídni, držitele Jubilejní pamětní medaile, rytíře pruského řádu Koruny III. třídy a Červené orlice IV. třídy, držitele rytířského kříže I. třídy saského Albertova řádu, rytířského kříže belgického Leopoldova řádu, švédského Mečového řádu, meklenbursko-schwerinského domácího řádu Vendické koruny, bulharského řádu Sv. Alexandra V. třídy, perského řádu Slunce a lva IV. třídy a siamského řádu Bílého slona V. třídy. Listinou z 22. července 1905 mu byl udělen predikát svobodný pán (Freiherr von) a polepšen erb:
 
Červeno-stříbrně polcený štít, v každé polovině osmihrotá hvězda střídavých tinktur. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní stojí tři korunované turnajské přílby, krajní s červeno-stříbrnými, prostřední pak černo-zlatými přikrývadly. Klenotem na krajních jsou dva rohy, mezi kterými se vidí osmihrotá hvězda, na pravé přílbě červené se stříbrnou, na levé stříbrné s červenou hvězdou. Klenotem na prostřední je rostoucí černý orel s červenými jazyky. Štítonoši jsou dva červení lvi s červenými jazyky stojící na zlaté arabesce se zlatými obojky, na kterých jsou připevněny stříbrné řetězy, jež je poutají k arabesce. Na arabesce je zavěšena stříbrná páska s červeným heslem PRO PRINCIPE ET PATRIA.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com