Jochmus von Cotignola

Giacomo August von Jochmus se narodil 27. února 1808 v Hamburku. V letech 1827-1829 se účastnil vojenského tažení do Řecka, roku 1835 vstoupil do anglicko-španělské legie, účastnil se bitev u Arlabánu, San Sebastianu a Irúnu a 17. května 1837 se stal brigádním generálem. Poté se podílel na tažení do Sýrie proti vzbouřivšímu se Muhammadu Ali Pašovi. Roku 1840 byl povýšen na tureckého divizního generála (hodnostní označení dvou koňských ocasů) a podílel se na dobytí St. Jean d’Acre (listopad). Tažení zakončil roku 1841 úplným obklíčením Ibrahima Pašy. Roku 1849 byl jmenován říšskoněmeckým ministrem zahraničí. Při odchodu z funkce jej císař František Josef I. vyznamenal Leopoldovým řádem, na jehož základě jej listinou danou ve Vídni 31. ledna 1860 povýšil do stavu svobodných pánů, udělil mu predikát Freiherr Jochmus von Cotignola a erb:

V červeném štítě  na zelené půdě stojí stříbrný korintský sloup se zlatou korunou na hlavici podepíraný dvěma zlatými lvy s červeným jazykem. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí tmavovlasý muž s tmavým vousem a červenou frygickou čapkou na hlavě oděný v dlouhém bílém, uprostřed šňůrou přepásaném šatu, držící v pravé ruce kosmo od sebe válečný kopáč na zlaté násadě. Štítonoši jsou dva zlatí lvi s červeným jazykem držící ve vnitřní tlapě zlatou žerď zakončenou stříbrným půlměsícem, na níž je černý koňský ohon, stojící na bronzové arabesce, z níž splývá červená páska se zlatou devizou Vítězně v Sýrii (Siegreich in Syrien) arabským jazykem a písmem.

15. prosince 1864 císař povolil přenesení stavu svobodných pánů na jeho adoptivního syna Karla Augustina Jochmuse.

19. července 1866 získal hodnost titulárního rakouského polního podmaršálka. Zemřel v Bamberku 14. září 1881.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com