Jezovics

Listinou danou ve Vídni 24. května 1756 povýšila císařovna Marie Terezie Paula, Ladislaa a Joanna bratry Jezovicse spolu s Paulovými dětmi Adamem, Barbarou a Juliannou vzešlými z manželství s Christinou Nedeczky do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

Polcený štít. Nahoře je ve zlatě červeně korunovaná černá orlice s červeným jazykem a zbrojí. Dole v červeném je černá špice se zlatou lilií provázená dvěma stříbrnými růžemi. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí orlice ze štítu.

Királyi Könyvek, 44. kötet, 152-154 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com