Jenny

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. června 1917 povýšil císař Karel I. bratry Karla Jennyho narozeného roku 1854 v Schemnitz v Uhrách (dnes Banská Štiavnica, Slovensko), zástupce ředitele Společnosti privilegované Jižní dráhy na odpočinku ve Schwanenstadtu, Wilhelma Jennyho narozeného roku 1856 tamtéž, předsedu senátu správního soudu a nadporučíka v evidenci zeměbrany, Roberta Jennyho narozeného tamtéž roku 1858, inženýra a státního železničního radu na odpočinku ve Vídni, a Friedricha Jennyho narozeného roku 1867 ve Vídni, doktora práv a dvorského radu při místodržitelství ve Štýrském Hradci, do šlechtického stavu. Listinou ze dne 2. srpna 1917 jim udělil erb:

V černo – zlatém štítě je snížená krokev střídavých tinktur. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je vzlétající holubice s červenou zbrojí držící v zobáku přirozenou olivovou ratolest.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com