Jacobi (Jakob - 1868)

Císař František Josef I. povýšil Jakoba Jacobiho, generálního sekretáře Severní dráhy císaře Ferdinanda, rytíře řádu Železné koruny III. třídy a řádu Františka Josefa, komandéra hannoverského řádu Ernsta Augusta, rytíře ruského řádu Sv. Anny III. třídy, na základě řádových statut řádu Železné koruny, jenž mu byl udělen kabinetním listem ze 3. listopadu 1868, za zásluhy prokázané při obraně veřejných zájmů během posledních jednání o uhelném tarifu, stejně jako za zásluhy prokázané při snížení vojenského tarifu a za prokázanou věrnost a oddanost panovníkovi a císařskému domu, do rytířského stavu. Na základě listiny z 16. prosince 1868 mu byl udělen predikát rytíř (Ritter von) a erb:
 
Zlatý štít s černou hlavou, ve které se vidí tři zlaté včely vedle sebe. Spodní pole je rozděleno černým hrotem, ve kterém jsou na zeleném trávníku položeny koleje, po kterých běží zlatý kůň frkající z nozder oheň a s červenými křídly na zadních nohou převýšený zlatou hvězdou. Z hrotu vyrůstá černý orel s červenými jazyky. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby s černo-zlatými přikrývadly. Na pravé jsou zavřená křídla, přední černé se zkříženým kladívkem a mlátkem, zadní zlaté, z levé přílby vyrůstá kůň ze štítu. Pod štítem je zlatá páska s černým heslem LABORE. 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com