Holtzer de Bástya

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. dubna 1908 povýšil císař František Josef I. Tivadara, Emila a Aladára bratry Holtzery, majitele obchodní firmy Holtzer a syn, do uherského šlechtického stavu a udělil jim predikát bástyai (de/von Bástya). Listinou danou ve Vídni 25. května 1912 udělil Tivadaru Holtzerovi spolu s dcerou Margit vzešlou z manželství s Julií Winkler, Emilu Holtzerovi spolu se syny Jánosem a Bélou vzešlými z manželství s Jozefou Pollák a Aladáru Holtzerovi spolu se syny Istvánem Miklósem a Lorántem Pálem vzešlými z manželství s Katalinou Schwarcz erb:

Dělený štít. Nahoře je v modrém rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. Dole v červeném jsou tři stříbrné vížky s otevřenou bránou a s cimbuřím o třech stínkách (1,2). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 302, 738-740 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com