Chalaupka

Pozdější rytíř Adolf Chalaupka se narodil roku 1810 v Praze, kde absolvoval právní a politická studia a roku 1831 nastoupil jako konceptní praktikant k českému zemskému guberniu. O rok později se stal guberniálním konceptním praktikantem a pomalu stoupal po žebříčku úředních hodností. Nadřízení Chalaupkovy schopnosti vysoce oceňovali a proto se již roku 1849 stal krajským komisařem a téhož roku byl jmenován okresním hejtmanem. Nestal se však typickým správcem okresu, ale zůstal v Praze a působil nejprve jako sekretář a následně řádný člen tzv. vyvazovací komise, která se zabývala osvobozením sedláků z poddanských závazků. Po jejím zrušení roku 1854 ocenil císař František Josef I. tzv. nejvyšším uznáním. Ještě téhož roku byl Chalaupka povolán na ministerstvo vnitra do Vídně, kde působil nejprve jako ministerský sekretář a od roku 1857 jako sekční rada. Působil také v komisi, která jednala úpravě česko-bavorské hranice a roku 1862 byl vyznamenán rytířským křížem Záslužného řádu bavorské koruny. Roku 1864 se stal ministerským radou. Vrcholem jeho kariéry bylo jmenování do funkce vedoucího šlechtického odboru c. k. ministerstva vnitra, který byl nejvyšší instancí pro záležitosti šlechtického práva v monarchii (po roku 1867 v Předlitavsku). Kabinetním listem ze 16. dubna 1867 mu císař jako uznání dlouholetých zásluh udělil rytířský kříž Leopoldova řádu, na jehož základě záhy požádal o nobilitaci.
 
Listinou ze 17. června 1867 byl Adolph povýšen do rytířského stavu s predikátem rytíř Chalaupka (Ritter von Chalaupka) a byl mu udělen erb:
 
Ve zlatém štítě modré břevno, na kterém je modrý kůl. V jednotlivých ramenech tohoto obráceného antonínského kříže se vidí po jedné zlaté hvězdě, ve spodní části štítu je pak včela přirozené barvy. Na štítě jsou dvě korunované turnajské přílby s modro-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou na každé dvě zavřená křídla – přední zlato-modře, zadní modro-zlatě dělené. Pod štítem je modrá páska se zlatým heslem TREU UND WAHR. 
 
 
Županič, Jan. Zdarma nebo za peníze? Šlechtické tituly a jejich udílení v Rakousko-Uhersku. Heraldická ročenka, 2005, vol. XXVIII. s. 97-118.
ŽUPANIČ, Jan. Nová šlechta Rakouského císařství. Praha: Agentura Pankrác, 2006.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com