Calice

Na základě Řádu Železné koruny II. třídy uděleného vlastnoručním listem ze dne 7. února 1873 povýšil listinou danou ve Vídni 3. března 1873 císař František Josef I. Heinricha Caliceho narozeného roku 1831 v Gorici, vyslance u panovnických dvorů v Číně, Japonsku a Siamu a generálního konzula v Šanghaji, do stavu svobodných pánů a udělil mu erb:

V červeném štítě na zeleném pahorku vyrůstá ze zlaté, drahokamy zdobené koruny zlatý dvojocasý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě saracénskou šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi zlatý kalich.

U příležitosti odchodu na odpočinek povýšil císař nejvyšším rozhodnutím ze dne 22. září 1906 Heinricha svobodného pána von Calice do hraběcího stavu. Listina byla vydána ve Vídni 2. května 1908.

Erb zůstal nezměněn, pouze na štít byla položena hraběcí koruna.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com