Szlabigh

Listinou danou ve Vídni 7. ledna 1791 císař Leopold II. povýšil do uherského šlechtického stavu Andráse Szlabigha, mistra komory a správce budínského hradu, spolu se syny Aloysiem, Franciskem, Josephem a Philippem a dcerami Marií Christinou, Marií Annou, Joannou Josephou a Theresií vzešlými z manželství s Marií Annou Sághy a udělil mu erb:

V modro – zlatě kosmo děleném štítě je na zelené půdě gryf střídavých tinktur držící v zobáku šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu.

Királyi Könyvek, 55. kötet, 494–498 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com