Španičić z Unagradu

Nikolaus Španičić se narodil v chorvatském Jablanaci roku 1859. 21. listopadu 1876 byl odveden jako vojín k pěšímu pluku č. 26, poté jako kadet sloužil od 11. srpna 1878 u pěšího pluku č. 79, v jehož řadách se jako kadet-desátník účastnil okupace Bosny a Hercegoviny a ve dnech 4. a 5. září 1878 se utkal u Lipace s nepřítelem. Poručíkem se stal 1. listopadu 1879 u pěšího pluku č. 11, pak postupoval u dalších pěších pluků (11, 6, 91, 22) až k hodnosti podplukovníka, kterou obdržel k 1. listopadu 1908. K 1. květnu 1911 byl penzionován. Roku 1901 mu byla vyslovena nejvyšší spokojenost, což bylo spojeno s udělením Vojenské záslužné medaile (tzv. Signum laudis) a v roce 1910 získal prestižní Vojenský záslužný kříž.

Za více jak třicetiletou službu s účastí v boji byl 5. prosince 1912 povýšen do šlechtického stavu s titulem šlechtic/Edler a predikátem von Unagrad a byl mu udělen erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem. Dole v červeném vyniká z přirozené vody v patě štítu stříbrný, černě kvádrovaný hrad s vystupující věží o pěti stínkách prolomenou černou bránou a nad ní černým gotickým oknem, postranní trakty hradu mají po pěti stínkách a po třech černých střílnách vedle sebe. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je vynikající obrněná paže s mečem. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou FÜR KAISER UND VATERLAND.

9. ledna 1892 se Nikolaus Špančić oženil s Christinou Rolli, dcerou dalmatského velkostatkáře a osmanského konsula v Zadaru Antona Rolliho, s níž měl syny Josefa (*1. května 1893) a Krunoslava (*4. prosince 1894), kteří vystudovali Vysokou zemědělskou školu zemědělskou (Hochschule für Bodenkultur) ve Vídni.

 

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com