Simon de Boglár

Císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 16. ledna 1908 Jakaba Simona, sekčního šéfa Uherského směnného statistického výboru pro stanovení cen a viceprezidenta plodinové a akciové burzy v Budapešti, spolu se synem  Jenőem a dcerami Margit a Jolán vzešlými z manželství s Berthou Birnbaum, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát boglári (de/von Boglár)) a erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém pluje po moři trojstěžník s černým trupem, jehož středem se táhne stříbrný pás, s třemi stěžni, každým se třemi plachtami, na každé střední plachtě s jednou z iniciál B S J a s červeno-stříbrno-zeleným dvojcípým praporem na zadním stěžni. Dole polceno. Vpravo v červeném stojí na zeleném trávníku Justitia ve stříbrném šatě ovinutém fialovým šálem, se zavázanýma očima, držící v pravici meč se zlatým jilcem a záštitou a v levici zlaté váhy. Vlevo je ve zlatě zelené kosmé břevno se zlatou hvězdou mezi dvěma zlatými růžemi. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě psací brk, v levé tři zlaté klasy.

Nejvyšším rozhodnutím a listinou vydanou ve Vídni 25. května 1914, císař František Josef I. rozšířil šlechtictví, predikát a erb na jeho vnoučata Györgye a Zsuzsannu Milchy a povolil jim užívat zdvojeného příjmení Simon-Milch.

 

Királyi Könyvek, 71. kötet, 819, 916-918 oldal; 72. kötet, 1000 oldal; 73 kötet, 173, 174 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com