Schraud

Císař František II. povýšil listinou danou ve Vídni 24. listopadu 1797 do uherského šlechtického stavu Franciska Schrauda, profesora medicíny na univerzitě v Pešti, spolu se syny Antoniem a Franciskem a dcerou Marií vzešlými z manželství s Annou Zeininger, a udělil jim erb:

Ve stříbrném štítě je doleva obrácená přirozená hydra o třinácti hlavách na dlouhých krcích drtící pod sebou přirozeného jelena ležícího na trávníku, proti níž stojí panna v červeném šatě a modrém plášti vlajícím doleva, se zlatými rozevlátými vlasy držící v obou rukách Herkulův kyj ovinutý zeleným hadem, jímž se rozmachuje na nejvyšší hlavu hydry. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí korunovaný zlatý lev s červeným jazykem držící v tlapách zlatou korunu nad Merkurovou holí (hnědá, hadi zelení, křídla stříbrná, knoflík taky).

Királyi Könyvek, 59. kötet, 524-528 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com