Schonta von Seedank

Karl Schonta se narodil roku 1842 v Klagenfurtu. 15. července 1859 byl odveden k námořnictvu jako provizorní námořní kadet. Skutečným kadetem se stává 12. března 1861 na korvetě Carolina. 1. května 1866 byl povýšen na fendrycha řadové lodi, 28. dubna 1872 se stává poručíkem řadové lodi 2. třídy a 1. května 1877 poručíkem 1. třídy. Hodnosti korvetního kapitána dosahuje 1. května 1886 a 1. května 1890 hodnosti fregatního kapitána. Roku 1859 se podílel na obléhání Benátek, roku 1864 se účastnil války s Dánskom na lodi Erzherzog Friedrich a roku 1866 bitvy u Lissy na palubě lodi Seehund. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji s nepřítelem jej císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 21. září 1890 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Seedank a erb:

V červeném štítě je stříbrný doleva se ohlížející tuleň s otevřenou tlamou ležící na přirozené šedé skále vynikající ze zvlněného moře, jenž je v obou horních rozích provázen zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je stěžeň s doleva vzdutou plachtou a vlajícím červeno – bílým wimpelem.

Na základě povolení z 10. května 1877 se 6. října 1877 oženil s Renate von Suhay, která mu dala syny Emericha Zena Josefa Karla Antona (*Pula, 18. září 1878) a Ericha Karla Josefa Emericha (*Pula, 7. února 1885).

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com