Salomon

August Salomon se narodil 10. června 1837 v Braunschweigu. 7. října 1854 vstoupil v Mohuči jako plukovní kadet do pěšího pluku č. 17. 10. června 1856 se stává šikovatelem, 1. července 1857 poručíkem, 2. března 1864 nadporučíkem. 1. května 1871 dosahuje hodnosti hejtmana 2. třídy, na hejtmana 1. třídy je povýšen 1. listopadu 1875, hodnosti majora dosahuje 1. května 1882 a 1. listopadu 1888 se stává podplukovníkem. V této hodnosti je 26. října 1891 přeložen k pěšímu pluku č. 25, u něhož působí až do svého penzionování 31. července 1892. Poté žije v Laibachu v Kraňsku (dnes Ljubljana, Slovinsko), kde získal domovskou příslušnost. Během své kariéry se účastnil tažení proti Sardinskému království roku 1859, kde byl těžce raněn na hlavě. Během války roku 1866 sloužil u hlavního kvartýru 3. armádního sboru. Podílel se též na okupaci Bosny a Hercegoviny, kde bojoval u Rogelje a  Jajců, při dobytí Livna byl zraněn do stehna. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil 21. listopadu 1900 do šlechtického stavu, udělil mu čestný titul šlechtic/Edler, predikát von a erb:

Ve zlato – černě polceném štítě stojí na zeleném trávníku divý muž s věncem z listí na hlavě a kolem beder opírající se pravou rukou o oklestěný kmen vykořeněného stromu obrácený vrcholem dolů. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední černé se stříbrným půlměsícem obráceným rohy doprava, zadní zlaté.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com