Hornbostel (1883)

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 1. září 1874 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 8. května 1883 do rytířského stavu Karla Hornbostela narozeného roku 1825 ve Vídni, vládního radu a penzionovaného strojního ředitele Západní dráhy císařovny Alžběty, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

V modrém štítě je stříbrné šikmé břevno kolem dokola přibité hřeby nesoucí černý kříž se zaoblenými rameny, z něhož na každou stranu vyniká černé křídlo. Břevno je provázené nahoře zlatou hvězdou a dole čtyřmi šikmo vedle sebe postavenými stříbrnými růžemi se zlatým semeníkem a zeleným kalichem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma modrými, přikrývadla modro – stříbrná; II. dvě složená křídla, přední černé, zadní stříbrné, přikrývadla černo – stříbrná. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou INDUSTRIA VIRI DECUS.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com