Harkány de Harkány

Císař František Josef I. povýšil 15. února 1867 Fülöpa Koppélyho, pešťského velkoobchodníka, statkáře a bývalého ředitele Společnosti Uherské centrální železnice (Magyar Központi Vasúttársaság), spolu se syny Frigyesem, Károlyem a Józsefem vzešlými z manželství s Karolinou Wodianer de Kapriora, do uherského šlechtického stavu, změnil mu jméno na Harkány, udělil mu predikát harkányi (de/von Harkány) a erb:

Ve štítě je zlaté kosmé břevno provázené nahoře v červeném obrněnou paží držící tři stříbrné šípy, dole v modrém lvem s červeným jazykem na zeleném trávníku držícím v pravé přední tlapě tři zlaté obilné klasy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou IN VERITATE VICTORIA.

Neznámo jakým způsobem došlo po tomto datu k úpravě predikátu z harkányi na takta-harkányi. 24. října 1895 František Josef I. povýšil Frigyese a Károlye Harkánye de Takta-Harkány do uherského baronského stavu, udělil jim titul Nagyságos (Wohlgeboren) a polepšil erb:

Štít zůstal nezměněn. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla dělená stříbrno – červeně, přikrývadla červeno – stříbrná; II. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla červeno – stříbrná, modro – zlatá; III. dvě složená křídla dělená zlato – modře, přikrývadla modro – zlatá. Štítonoši jsou dva zlatí ohlížející se lvi s červeným jazykem stojící na zlaté arabesce, z níž splývá modrá páska se zlatou devizou IN VERITATE VICTORIA.

Királyi Könyvek, 67. kötet, 942-945; 69. kötet, 720, 721, 775-783, 843-850 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com