Zungaberg

I přes své německé jméno pochází rod Zungaberg z Balkánu. Jeho zakladatelem byl vysoký důstojník osmanské armády Mehmed bej (1614-1706), jenž pocházel ze zámožné bosenské rodiny, která již po čtyři generace vyznávala islám. Během jedné z četných srážek s císařskou armádou přišel Mehmed o levou ruku, místo které začal nosit stříbrnou protézu. Toto zranění mu vyneslo přezdívku Çolak-Beg, maďarsky Csonka bég (zmrzačený či jednoruký bej). Po porážce Turků u Vídně byl jako vicepaša jmenován velitelem pevnosti Budín a zde také roku 1686 padl do zajetí císařských.

Po téměř desetiletém vězení, v lednu 1696, se nechal spolu s manželkou a dětmi pokřtít a přijal jméno Leopold Joseph Balthasar. Krátce nato, 19. ledna 1696, byl povýšen do starého šlechtického stavu s predikátem z Zungabergu/von Zungaberg (později psaným jako Zungenberg či Csongabergk), který připomínal jeho dřívější „bojové“ jméno Csonka bég. Zároveň získal i erb, který odkazoval na jeho válečnickou minulost:

V modrém štítě je na zeleném trojvrší zlatá koruna a na ní spočívá červená uťatá lidská paže bez ruky. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá orlí křídla, mezi nimi červená lidská paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Jeho syn Franz Leopold (1676-1735), také císařský důstojník, byl 10. června 1709 povýšen (jako Franciscus a Csongabergh) do uherského baronského stavu. Při této příležitosti mu byl polepšen erb:

V modrém štítě je na zeleném trojvrší zlatá koruna a na ní spočívá nahá lidská paže bez ruky. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí obrněný muž držící v pravé ruce zlaté žezlo, přikrývadla modro – zlatá; II. dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi nahá lidská paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou, přikrývadla červeno – stříbrná.

Dosáhl hodnosti polního podmaršálka a zemřel roku 1735 jako poslední svého rodu.

 

ŽUPANIČ, Jan. Židovská šlechta podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou křížem, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com