Zítek

Slavný český architekt Josef Zítek (1832-1909) se narodil v Praze. Zde také studoval na reálce a později polytechnice. Vysokoškolské vzdělání ale v Praze neukončil, protože přešel do Vídně, kde se zapsal na polytechniku a na akademii výtvarných umění. Po absolutoriu nastoupil na praxi pracoval u architekta Josefa Krannera. Zde také poprvé předvedl svůj talent a za projekt kostela v novogotickém slohu získal roku 1857 cenu na výstavě Akademie výtvarných umění ve Vídni. O rok později obdržel státní stipendium na studijní cestu do Itálie, která významně ovlivnila jeho další tvorbu. Další studijní stipendium mu bylo uděleno roku 1862 a Zítek tentokrát zamířil do Německa, Francie a Belgie. Roku 1864 získal stavitelskou koncesi ve Vídni a v témže roce se stal profesorem na pražské polytechnice. Jako jednomu z nejvýznamnějších českých architektů mu byla roku 1865 svěřena stavba Národního divadla, které bylo dokončeno roku 1881. V letech 1871-1874 pak pracoval na Mlýnské kolonádě v Karlových Varech a v letech 1876-1881 řídil v Praze spolu s Josefem Schulzem stavbu Rudolfina.
 
Požár Národního divadla znamenal velkou tragédii nejen pro české vlastence, ale také pro Josefa Zítka. Pro spory s Výborem pro zřízení Národního divadla se odmítl podílet na rekonstrukčních pracech a odjel do zahraničí. Přestavba budovy tak byla svěřena jeho spolupracovníkovi Josefu Schulzovi. Po této události se Zítek stáhl do soukromí a ustal ve vlastní tvůrčí práci. Byl ochoten spolupracovat jen jako poradce (např. byl členem ředitelství stavby dómu sv. Víta či komise pro úpravu Karlštejna) a věnoval se pedagogické práci. Není vyloučeno, že rozladěnost z jednání českých předáků po požáru národního divadla vedla Zítka k rozhodnutí působit jako profesor nikoli na české, ale německé pražské technice.
 
Roku 1884 se oženil s Bertou Lippertovou (*1854), která mu věnem přinesla jihočeský velkostatek a zámek Lčovice. Roku 1904 odešel do výslužby. Při příležitosti šedesátého panovnického jubilea jej císař František Josef I. 30. listopadu 1908 povýšil bez taxy do šlechtického stavu. Zítka se toto vyznamenání zřejmě nijak výrazněji nedotklo, protože o vydání listiny, která by tuto skutečnost stvrzovala, vůbec nepožádal. Zemřel v srpnu 1909 v Praze a pohřben byl v Malenicích nedaleko svého zámku Lčovice.
 
Teprve v prosinci 1910 požádala jeho vdova Berta von Zítek se syny Bertholdem (*1885) a Josefem (*1888) o zhotovení diplomu. Listinou ze 17. prosince 1910 pak získali kromě predikátu von také erb:
 
V modrém štítě vyrůstá z paty štítu obdélný podstavec, na kterém stojí kanelovaný jónský sloup provázený po každé straně jednou sedmihrotou hvězdou - vše zlaté. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s modro-zlatými přikrývadly. Klenotem je z koruny vyrůstající zlatý čtyřlístek mezi dvěma zlato-modře dělenými rohy. Pod štítem je zlatá páska s modrým nápisem NICHT HASTEN - NICHT RASTEN.

Starší syn Berthold později podnikal jako velkostatkář, mladší Josef vystudoval práva a působil jako učitel jazyků. Roku 1924 se oženil s Hermínou Koberovou (1902-1938) a po její smrti se roku 1939 jeho druhou chotí stala Alžběta Wollerová.
 
 
Županič, Jan. Nobilitace českých elit v Rakousko-uherské monarchii. In Z Českého ráje a podkrkonoší. Supplementum 8: František Ladislav Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století. Sborník příspěvků z vědecké konference konané ve dnech 25. a 26. dubna 2003 v Semilech, Semily, Státní okresní archiv Semily, 2003. s. 181-200.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com