Ziska

Listinou danou ve Vídni 26. listopadu 1795 císař František II. povýšil do uherského šlechtického stavu Josepha Zisku, pokladníka solního úřadu v Prešpurku, poštmistra ve Stomfě (dnes Stúpava) a místodržitelského radu, spolu se synem Josephem vzešlým z manželství s Theresií Theiser, a udělil mu erb:

V modrém štítě je na zelené půdě zlatý korunovaný dvojocasý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři pera, zelené, stříbrné a červené. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro - zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý korunovaný gryf držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým košem.

Királyi Könyvek, 58. kötet, 694-700 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com