Zhishman

Josef Zhisman (1820-1894) se narodil roku v hlavním městě Kraňska, Lublani, v nejchudších poměrech. Pěšky putoval ze svého rodného města až do Vídně,kde v letech 1839-1843 studoval práva. Roku 1848 získal doktorát. Od roku 1851 působil jako pedagog. Nejprve v Terstu, od roku 1852 na štýrském Stavovském gymnáziu a v říjnu následujícího roku byl povolán jako profesor na c. k. tereziánskou akademii ve Vídni, nejprestižnější střední školu monarchie. Jako vynikající znalec historie a kanonického práva byl roku 1867 jmenován mimořádným veřejným profesorem církevního práva na právnické fakultě vídeňské univerzity a roku 1871 se stal i profesorem řádným. Jeho vědecká činnost byla roku 1865 odměněna vysoce prestižní zlatou medailí Za umění a vědu. Není proto překvapující, že mu císař svěřil výuku svého jediného syna, korunního prince Rudolfa a pověřil jej výukou dějepisu. Zhisman pojal k malému princi hlubokou náklonnost a jeho deníkové záznamy jsou velmi cenným pramenem o dětských a mladých letech života následníka trůnu. Zhisman, který měl mimořádné pedagogické nadání, si získal Rudolfovu plnou důvěru. Svým liberálním přístupem jej nadchl pro roli monarchy nové doby – nikoli vladaře z Boží milosti, ale panovníka závislého na vůli lidu. Roku 1871 se právě tento Zhismanův styl výuky stal předmětem ostré kritiky katolických novin. Kritika nebyla neoprávněná, protože se korunní princ pod jeho vlivem skutečně stal radikálním antiklerikálem a stoupencem ekumeny.
 
Podobně jako další učitelé prince Rudolfa, byl i Zhisman odměněn a při svém odchodu z funkce obdržel v březnu 1871 řád Železné koruny III. třídy. O osm let později na jeho základě požádal o nobilitaci. Listinou z 28. června 1879 byl povýšen do rytířského stavu s predikátem rytíř Zhisman (Ritter von Zhisman) a byl mu udělen erb:
 
Ve zlatém štítě černý orel s červeným jazykem a drápy. Přes celé pole štítu jde červené břevno, v jehož středu se vidí otevřená, zlatě popsaná kniha se zlatou vazbou a přezkou. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby. Pravá s černo-zlatými přikrývadly nese dvě zavřená křídla - přední černé se zlatým křížem, zadní zlaté. Levá přílba má přikrývadla červeno-zlatá, klenotem je sova přirozené barvy sedící na zavřené knize v červené, zlatem zdobené vazbě se zlatou přeskou a ořízkou. Pod štítem je zlatá páska s černým heslem ACCIPERE TEMPORA, NON FACERE. 
 
V letech 1877-1878 zastával Zhisman úřad děkana právnické fakulty Vídeňské univerzity a v letech 1885-1886 byl jejím rektorem, čímž se stal jako virilista poslancem dolnorakouského zemského sněmu. Po emeritování jej císař František Josef I. jmenoval ředitelem c. k. fideikomisní knihovny. 
 
Hamannová, Brigitte, Rudolf. Princ rebel, Praha 2005.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com