Zdekauer z Treukronu

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 22. dubna 1854 povýšil císař František Josef I. Friedricha Zdekauera narozeného  roku 1810 v Praze, velkoobchodníka a šéfa bankovního domu Moriz Zdekauer v Praze, do šlechtického stavu. Listinu vydanou 12. května 1855 mu udělil titul Edler, predikát von Treukron a erb:

V červeném štítě je zlatá, černě spárovaná kvádrová zeď prolomená otevřenou bránou se zlatými vraty, uvnitř níž je šikmo položená zelená větev, z níž se odděluje menší větévka vidlicovitě rozeklaná na dva stonky, každá se zelenou šestilistou růží, jednou nad a druhou pod větví. Na zdi je uprostřed mezi čtyřmi stínkami, z nichž krajní se dotýkají okraje štítu, zlatá koruna z níž vyniká hlava a krk stříbrného chrta se zlatým obojkem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené červeno – zlatě, levé stříbrno – červeně. Pod štítem se vine červená páska se zlatou devizou: BENEVOLENTIA BENEVOLENTIAM.

Nejvyšším rozhodnutím z 5. ledna 1865 byl Friedrichu Zdekauerovi šlechtici von Treukron udělen řád Železné koruny III. třídy, na jehož základě byl 11. července 1865 povýšen do rytířského stavu, byl mu upraven predikát na Ritter Zdekauer von Treukron a polepšen erb:

Štít zůstal nezměněn, na něm spočívají dvě korunované přílby. Klenoty: I. původní klenot, přikrývadla červeno – zlatá; II. rostoucí obrněný muž en face se zavřeným hledím a s rukama od sebe, v nichž drží po svisle postaveném meči se zlatým jilcem a záštitou, přikrývadla červeno – stříbrná. Deviza zůstala nezměněná.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. května 1872 byl Freidrich Ritter Zdekauer von Treukron povýšen do stavu svobodných pánů. Diplom vydáný 31. ledna 1873, mu měnil predikát na Freiherr Zdekauer von Treukron a patřičně polepšoval erb:

Štít opět nezměněn. Na něm spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě rozevřená křídla, pravé děleno červeno – zlatě, levé opačně, přikrývadla červeno – zlatá; II. opakuje levý klenot rytířského znaku, přikrývadla červeno – zlatá a červeno – stříbrná; III. tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma červenými, přikrývadla červeno – stříbrná. Štítonoši jsou dva stříbrní chrti se zlatým obojkem s očkem na bronzové arabesce, z níž visí červená páska  se zlatou devizou: BENEVOLENTIA BENEVOLENTIAM.

ŽUPANIČ, Jan. Mezi Davidovou hvězdou a křížem. Židovská šlechta podunajské monarchie : Praha, 2012, s. 689-693.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com