Zábráczky de Szada

Císař Leopold II. povýšil listinou danou ve Vídni 13. prosince 1790 do uherského šlechtického stavu Josepha Zábráczkého, biskupa veglijského a probošta u sv. Petra v Egeru, a jeho bratry Stephana senátora v Egeru, spolu se syny Franciskem Salesiem, Josephem a Stephanem, a Joanna, senátora v Karcagu, spolu se synem Alexiem, a udělil jim erb:

Ve stříbrno – zeleně děleném štítě je na skalnatém trojvrší lev střídavých tinktur s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli a v levé psací brk. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba. Klenotem je lev ze štítu mezi stříbrno – zeleně dělenými rohy.

Listinou danou ve Vídni 3. ledna 1800 udělil císař František II. biskupu Zábráczkému, jeho bratřím Joannovi a Stephanovi a jejich  potomkům statek Szada v zemplénském komitátu a povolil jim užívat predikát de Szada.

Listinou danou ve Vídni 8. října 1802 císař František II. povýšil zbývající dva biskupovy bratry,  Ignatia a Antonia, do uheského šlechtického stavu a udělil jim stejný erb, avšak nikoli predikát.

Királyi Könyvek, 55. kötet, 219 – 222 oldal; 60. kötet, 213 - 215, 826 - 829 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com