Wlassich

Listinou danou ve Vídni 28. ledna 1836 povýšil císař Ferdinand I. Stephana Wlassiche, velitele vojenské posádky v Ógradisce (dnes Stara Gradiška, Chorvatsko), za více jak třicetiletou službu v armádě s účastí ve válkách v letech 1805-1814, do uherského šlechtického stavu a udělil mu erb:

V červeném štítě je stříbrná špice na zeleném trávníku s červeným lvem držícím v pravé tlapě meč provázená po každé straně třemi zlatými zkříženými klasy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící klasy ze štítu.

Királyi Könyvek, 66. kötet, 343-345 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com