Wispe z Moldausprungu

Bratři Wispe pocházeli z hornoslezského Schönwaldu (dnes Budzów) na Frankenštejnsku a byli syny Johanna a Anny Wispeových. Starší Georg Maximilian vystudoval na pražské univerzitě filozofickou fakultu. V květnu 1642 byl promován bakalářem a v srpna 1643 magistrem. Od roku 1645 byl posluchačem práv. Při švédském vpádu do pražských měst v létě 1648 se nacházel na Malé Straně, odkud se mu sice podařilo dostat se přes Vltavu do bezpečí, byl však třikrát raněn. Na Starém Městě vstoupil spolu s mladším bratrem Johannem Aloisiem do studentské legie a jako mušketýr čtvrtého oddílu desátníka Rossenblotha střežil svěřený úsek vltavského břehu kolem Rejdiště a později šance za Karlovem, kde pomáhal odrazit několik nepřátelských útoků. Spolu s dalšími studenty se s bratrem 6. října 1648 účastnil nečekaného výpadu na Malou Stranu, při kterém byla zabita švédská stráž a zajat desátník s několika vojáky. Po ukončení studií se usadil v Praze a v polovině 50. let 17. století byl služebníkem při české kanceláři. Byl velmi dobře majetkově zajištěn a vlastnil honosný dům č.p. 569 U zlaté mříže (později pak také U Černé Matky Boží) v Týnské čtvrti Starého Města pražského v ceně nejméně 7300 kop míšeňských.

Jeho mladší bratr Johann Aloisius v Praze studoval od roku 1644 filozofii a později také práva. Roku 1648 vstoupil spolu s bratrem do studentské setniny a stejně jako on byl vřazen do oddílu desátníka Rossenblotha střežil. Vyznamenal se zejména při zmíněném výpadu na Malou Stranu.

Oba bratři byli za své zásluhy dne 27. března 1649 povýšeni do šlechtického stavu s predikátem von Moldtausprung (z Moldausprungu) a byl jim udělen erb: Zlato-červeně čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém poli skála s jeskyní, ve druhém a třetím kosmé vlnité břevno popsané jako řeka. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí mladík v červeném (krvavém) oděvu s bílou páskou na hlavě, který drží v pravé ruce kord a s levou za zády.

 

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com