Wiesenburg z Hochsee

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. července 1902 povýšil císař František Josef I. císařského radu Adolfa Wiesenburga narozeného 1. června 1838 ve Vídni, komerčního radu, generálního ředitele Rakousko-uherské banky, statkáře a továrníka, do šlechtického stavu. Listinou ze dne 12. září 1902 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát z Hochsee/von Hochsee a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě polovina černého orla s červeným jazkem. Vlevo je v červeném stříbrné břevno provázené nahoře čtyřmi stříbrnými liliemi (1,2,1), dole na zeleném trávníku stříbrnou kvádrovou hradbou s cimbuřím prolomenou bránou a dvěma střílnami po každé straně, zpoza níž uprostřed vyniká věž s cimbuřím prolomená třemi okny vedle sebe. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý gryf s červeným jazykem.

Adolfova žádost k císaři Karlu I. na přenesení šlechtického titulu, erbu a predikátu na jednoho z jeho vnuků Richarda Walzela, poručíka v záloze,byla sice příslušnými úřady doporučena, zdá se však, že do zániku monarchie nebyla vyřízena.

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com