Wiener (1873)

Mezi přední osobnosti české právní vědy patři Friedrich Wiener (1817-1887). Narodil se v Praze a zde také absolvoval gymnázium a později filozofii a práva na Karlo-Ferdinandově univerzitě, kde roku 1842 dosáhl titulu doktora obojího práva. Když roku 1869 vstoupil v platnost nový advokátní řád, uskutečnila se v Praze první valná hromada české Advokátní komory. Na ní byl zvolen šestnáctičlenný výbor, do jehož čela byl jako prezident zvolen právě Wiener. Tuto funkci zastával až do roku 1881 a od této doby až do své smrti pak byl náměstkem prezidenta disciplinární rady komory.

Mimořádné zásluhy Friedricha Wienera ocenil císař František Josef I. nejvyšším listem z 22. prosince 1873, kterým mu udělil řád Železné koruny III. třídy. Na jeho základě požádal krátce nato vyznamenaný c. k. ministerstvo vnitra o povýšení do rytířského stavu. K tomu došlo majestátem ze 4. dubna 1873, kterým zároveň získal predikát rytíř Wiener (Ritter von Wiener) a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. Vlevo v modrém vyniká ze spodního okraje štítu stříbrný sloup se soklem a korintskou hlavicí nesoucí zlatou korunu, na níž sedí sova přirozených barev. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední černé, zadní zlaté, přikrývadla černo – zlatá; II. dvě složená křídla, přední modré, zadní stříbrné, přikrývadla modro - stříbrná.

 

ŽUPANIČ, Jan. Židovská šlechta podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou křížem, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com