Wessely (1868)

Na základě rytířského kříže Leopoldova řádu uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 2. srpna 1868 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 10. listopadu 1868 do šlechtického stavu Ignaze Wesselého, dvorního radu na moravském místodržitelství, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v červeném na trojnásobně stupňovité skále roste strom o čtyřech olistěných větvích doprovázený v horních rozích dvěma hvězdami, vše stříbrné. 2. a 3. ve zlatě je černý, do středu obrácený lev s červeným jazykem držící v předních tlapách červené okřídlené srdce, jehož křídlo obrácené ke lvu je zlaté, druhé křídlo černé. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. tři pera, jedno červené se stříbrnou hvězdou mezi dvěma stříbrnými, přikrývadla červeno – stříbrná; II. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla černo – zlatá.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. listopadu 1908 císař František Josef I. povýšil jeho syna Viktora rytíře von Wessely narozeného roku 1845 v Brně, skutečného tajného radu, prezidenta vrchního zemského soudu a vrchního důchodkového soudu, do stavu svobodných pánů. Listinou danou ve Vídni 15. února 1909 mu polepšil erb:

Čtvrcený štít se srdečním štítkem. Ten je černý a v něm z paty vyniká postava bohyně Themis se zavázanýma očima držící v pravici meč hrotem dolů a v levici miskové váhy, vše zlaté. 1. a 4. v červeném na trojnásobně stupňovité skále roste strom o čtyřech olistěných větvích doprovázený v horních rozích dvěma hvězdami, vše stříbrné. 2. a 3. ve zlatě je černý, doprava obrácený lev s červeným jazykem držící v předních tlapách červené okřídlené srdce, jehož pravé křídlo je černé, levé zlaté. Na štítě spočívají tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. tři pera, jedno červené se stříbrnou hvězdou mezi dvěma stříbrnými, přikrývadla červeno – stříbrná; II. rostoucí Themis ze štítu, přikrývadla červeno – stříbrná, černo – zlatá; III. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla černo – zlatá. Štítonoši jsou dva černí lvi s červenými jazyky opírající se spuštěnou tlapou o přirozený liktorský svazek na arabesce vpravo červeno – stříbrné, vlevo černo – zlaté.

S manželkou Hedwig rozenou Hammer von Pohlau (*Czernowitz, 13. října 1854, oo Brno, 8. srpna 1874) měl čtyři syny, Viktora (*Brno, 21. června 1875), okresního komisaře přiděleného k ministerstvu vnitra, Zdenka (*Uherské Hradiště, 10. října 1883) konceptního praktikanta zemské vlády v Czernowitz, Ignaze (Igo) (*Uherské Hradiště, 24. VIII. 1885), poručíka hulánského pluku č. 11 v Pardubicích, a Rudolfa (*Olomouc, 6. dubna 1887), fendrycha pluku c. k. tyrolských myslivců.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 14. dubna 1914 povýšil císař František Josef I. do stavu svobodných pánů Ignazova dalšího syna Karla Franze Josefa, narozeného 10. června 1854 v Kasse v Uhrách (dnes Košice, Sklovensko), polního podmaršálka (od 31. října 1912) a velitele 2. brigády polního dělostřelectva. Listinou danou ve Vídni 5. června 1914 mu polepšil erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v červeném na trojnásobně stupňovité skále roste strom o čtyřech olistěných větvích doprovázený v horních rozích dvěma hvězdami, vše stříbrné. 2. a 3. ve zlatě je černý, doprava obrácený lev s červeným jazykem držící v předních tlapách červené okřídlené srdce, jehož pravé křídlo je černé, levé zlaté. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. tři pera, jedno červené se stříbrnou hvězdou mezi dvěma stříbrnými, přikrývadla červeno – stříbrná; II. rostoucí postava sv. Barbory držící svisle v pravé ruce meč a levou rukou spočívající na věži s cimbuřím, vše zlaté, přikrývadla červeno – stříbrná, černo – zlatá; III. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla černo – zlatá. Štítonoši jsou dva černí lvi s červenými jazyky na bronzové arabesce.

S manželkou Annou rozenou Keller (*Brno, 3. III. 1866, oo Brno 7. října 1885) měl syny Konrada Karla Johanna Heinricha Ignaze (*Brno, 21. září 1886), koncipistu zemské vlády ve Slezsku, a Karla Ignaze Josefa Georga Antona (*Krakov, 10. listopadu 1893), jednoročního dobrovolníka u divizionu jízdního dělostřelectva č. 2, a dceru Karolinu Annu Josefu Henriette (*Krakov, 29. června 1891). Karl svobodný pán von Wessely byl penzionován k 1. červenci 1914 a zemřel 16. března 1924.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com