Wertheimer de Monor

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. června 1903 Edeho Wertheimera, profesora právnické akademie v Prešpurku, do uherského šlechtického stavu a udělil mu predikát monori (de/von Monor). Listinou danou ve Vídni 29. září 1906 mu spolu se syny Andorem a Oszkárem vezšlými z manželství s Jozefou Skutezky udělil erb:

Ve štítě je stříbrná špice se zeleným pahorkem (trávníkem) vodorovně protékaným stříbrnou řekou, na němž stojí červený kvádrový hrad s otevřenou černou bránou provázenou po každé straně střílnou a s cimbuřím, z něhož vynikají tři věže s cimbuřím, střílnou a špičatou střechou. Špice je vpravo v červeném provázena dvěma stříbrnými hvězdami, mezi nimiž jsou dva zkřížené psací brky, vlevo v modrém čtyřmi zlatými včelami (1,2,1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je ohlížející se zlatá polorozkřídlená orlice s červeným jazykem sedící na zlatých blescích vynikajících na obě strany.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 173, 682-684 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com