Wertheim de Enying

Listinou danou ve Vídni 6. května 1912 povýšil císař František Josef I. Ármina Wertheima, velkopachtýře a obyvatele Székesfehérváru, spolu se syny Imrem a Pálem a dcerou Juliannou provdanou za Alberta Lenárta, vzešlými z manželství s Irmou Grünfeld, do uherského šlechtického stavu a udělil mu erb:

V modrém štítě je červené šikmé břevno s lilií mezi dvěma hvězdami, vše zlaté a za sebou, provázené nahoře třemi zlatými klasy svázanými červenou stuhou a dole stříbrným koněm na zeleném trávníku. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravém pařátu zlatou Merkurovu hůl.

Listinou danou ve Vídni 14. ledna 1914 byl Árminu Wertheimovi udělen predikát enyingi (de/von Enying).

Királyi Könyvek, 72. kötet, 563, 794, 795, 921 oldal; 73. kötet, 40 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com