Wermann von Wehrmann

Franz Wermann se narodil roku 1796 v Nivnici na Moravě. 2. září 1813 vstupuje jako vojín k 40. pěšímu pluku, ale již 3. září 1813 je převelen k minérskému sboru. 1. února 1817 se stává starším minérem, 1. srpna 1817 vrchním minérem a 26. května 1819 vedoucím minérem. 1. listopadu 1821 je povýšen na šikovatele, 1. ledna 1824 na fendrycha a 1. srpna 1824 dosahuje hodnosti poručíka. 23. září 1828 získává hodnost nadporučíka, 16. července 1835 místokapitána a 1. listopadu 1841 hejtmana a velitele roty. 26. června 1848 je povýšen na majora, 14. května 1851 je podplukovníkem a velitelem 1. ženijního praporu, 24. července 1854 se stává plukovníkem a velitelem 2. ženijního pluku. 17. prosince 1855 je s účinností od 1. ledna 1856 poslán na odpočinek. První bojovou akci podstoupil už roku 1814, kdy při opevňovacích pracích u St. Lucie byla jeho jednotka napadena nepřítelem pokoušejícím se o průlom od Mantovy k Veroně, dále v letech 1815 – 1816 při demoličních pracích na pevnosti Alessandria v Piemontu a roku 1849 při výstavbě polních opevnění při obléhání Komorn (dnes Komárno, Slovensko). Za více jak čtyřicet let služby v armádě s účastí v boji s nepřítelem jej císař František Josef I. povýšil 23. září 1856 do šlechtického stavu, udělil mu titul šlechtic/Edler, predikát von Wehrmann a erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo je v červeném stříbrný lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou provázený v pravém horním rohu stříbrnou hvězdou a v levém horním rohu stříbrným půlměsícem. Vlevo je ve zlatě modrý jelen rostoucí z paty sestávající se ze dvou červených a dvou stříbrných vodorovných pruhů. Dole v modrém stojí na zeleném trávníku polní opevnění z přirozeného kamene s východem na minovou galerii v patě směřujícím doleva, jehož prostřední nároží vybuchuje a vymršťuje kameny vzhůru. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – červeně, levé modro – zlatě, mezi nimi meč se zlatým jilcem a záštitou.

Kabinetním listem ze dne 20. prosince 1861 císař udělil Franzi Wermannovi šlechtici von Wehrmann Řád Železné koruny III. třídy, na jehož základě jej listinou danou ve Vídni 5. července 1862 povýšil do rytířského stavu a polepšil mu erb:

Štít zůstal nezměněn. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – červeně, levé opačně, mezi nimi meč se stříbrným jilcem a záštitou, přikrývadla červeno – stříbrná; II. tři pera, jedno zlaté mezi dvěma modrými, přikrývadla modro – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com