Werklein

Stephan (Stipan) Werklein vstoupil do zemských a státních služeb roku 1733 a až do roku 1746 působil jako porkulab (kastelán). V letech 1737 se účastnil války s Turkem v letech 1737-1739 v bojích u Kallate a Grašace a poté války s Francií, během níž byl u Maastrichtu dvakrát raněn do levé ruky. Roku 1746 byl přeložen jako podporučík pod velení polního maršálka Josepha Friedricha von Sachsen-Hildburgshausen. Bojoval v Sedmileté válce při obléhání Schweidnitz (dnes Świdnica, Polsko), v bitvě u Vratislavi a u Frankfurtu nad Odrou. Za více jak čtyřicet let služby jej císař František II. 27. října 1793 povýšil jakožto penzionovaného podporučíka likanského a otočackého hraničního pluku  do šlechtického stavu, udělil mu predikát von a erb:

V modrém štítě jsou dvě zlaté zkřížené dělové hlavně převýšené obrněnou paží držící šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je paže ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com