Wendliger z Wendlingen

Rodiny Wendlingerů pochází od Georga, komořího vévody Albrechta v Ganghofenu v Dolním Bavorsku. Jeho potomek Georg byl bavorským vládním advokátem a listinou ze dne 14. července 1594 získal znak. Měl dva syny. Ferdinand byl kanovníkem a oficiálem v Landshutu. Johann Georg vstoupil do služeb císaře Ferdinanda III., byl jmenován jeho radou a usadil se v Čechách, kde se stal zemským advokátem. V Praze se oženil s Kateřinou Alžbětou, která roku 1639 zdědila po matce Marii Rösslerové (předtím Barrayterové, rozené Pianové) dům čp. 470 v postranním právu Matky Boží pod řetězem na Malé Straně. On sám vlastnil na Malé Straně (ve druhé čtvrti) dům čp. 311 U sv. Jiří. Později sloužil Johann Georg bavorskému kurfiřtovi Ferdinandu Mariovi. Při švédském přepadu Malé Strany Švédy byl zaskočen ve svém domě, oloupen a uvězněn.
 
Jeho syn Johann Georg mladší byl od roku 1675 radou a od roku 1681 vrchním písařem úřadu nejvyššího purkrabí pražského. Za služby své i svých předků byl 14. září 1693 povýšen do starého rytířského stavu Svaté říše římské a dědičných zemí s predikátem Wendliger z Wendlingen (Wendliger von Wendlingen), získal povolení, aby se on a jeho potomci psali podle svých sídel a byl mu polepšen erb, ve kterém turnajská přílba nahradila dosavadní kolčí přílbu:
 
Dělený štít. Nahoře jsou ve stříbře dva červené lipové listy, dole je v černém jeden zlatý lipový list. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno-stříbrnými a černo-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý je dělen zlato - černě, levý stříbrno - červeně, v ústí každého rohu je zastrčen jeden červený lipový list. 
 
 
ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.
 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com