Weisz de Borostyánkő

Císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 5. května 1881 Tivadara Weisze, obchodníka a továrníka v Prešpurku, spolu se syny Lászlóem a Tivadarem a dcerami Etelkou, Arankou a Saroltou vzešlými z manželství s Herminou Lehner, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát borostyánkői (de/von Borostyánkő) a erb:

V modrém štítě je na dvojité čtyřhranné desce sloup s okrouhlým dříkem a hranatou hlavicí, vše stříbrné, korunovaný zlatou korunou a třikrát šikmo ovuinutý břečťanem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je jeřáb přirozených barev s rozpřaženými křídly držící v zobáku vavřínovou ratolest.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 344-347 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com