Walder de Buzsák

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. února 1906 povýšil císař František Josef I. obchodního radu Gyulu Waldera do uherského šlechtického stavu. Listinou ze dne 31. ledna 1907 jemu a jeho synům Gyulu Antalovi a Bélu Henrikovi vzešlým z manželství s Adalbertou Idou Steinitzer udělil predikát buzsáki (de/von Buzsák) a erb:

V červeném štítě je na zeleném trávníku zlatý dvojocasý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. Ma štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 549, 697, 737-739 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com