Waldberg

Císař František Josef I. povýšil majestátem ze dne 12. června 1875 Mosese Waldberga (1832-1901), bankéře v Jassech, rytíře Řádu Františka Josefa, na základě statut Řádu Železné koruny III. třídy, který mu byl udělen nejvyšším listem ze dne 8. února 1875, do rytířského stavu a udělil mu predikát rytíř Waldberg (Ritter von Waldberg) a erb:

Pod modrou hlavou se třemi zlatými hvězdami vedle sebe je zlatý štít rozdělený modrou špicí se zalesněným pahorkem, ve zlatých částech je polovina černého orla s červeným jazykem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: dvě složená křídla dělená zlato – černě, přikrývadla černo – zlatá; II. tři pera, zlaté mezi dvěma modrými, přikrývadla modro – zlatá. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou STUDIO ET LABORE.

O devět let později, 29. ledna 1884, mu František Josef I. udělil i Řád železné koruny II. třídy. Na jeho základě byl Moses listinou ze 16. dubna 1884 povýšen do stavu svobodných pánů s predikátem svobodný pán Waldberg (Freiherr von Waldberg) a polepšil mu erb:

Štít nezměněn. Na něm koruna svobodných pánů, na které spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – černě, levé zlato – modře. Štítonoši jsou dva zlatí lvi s červenými jazyky na bronzové arabesce, na níž visí zlatá páska s černou devizou STUDIO ET LABORE.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com