Wagner de Zólyom

Císař František Josef i. povýšil 20. března 1886 Dániela Wagnera, lékárníka a chemika v Budapešti, bývalého mimořádného profesora na univerzitě ve Vídni, bývalého obecního radu v Pešti a bývalého královského zdravotního radu, spolu se syny Dánielem, Józsefem, Jenőem, Lászlóem, Gézou a Emilem a dcerami Irmou a Etelkou vzešlými z manželství s Márií Weninger, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát zólyomi (de/von Zólyom) a erb:

V modrém štítě stojí na zeleném trávníku jeřáb přirozených barev držící v pravém pařátu červený kámen. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný jednorožec. Pod štítěm se vine modrá páska se stříbrnou devizou in scientia virtus.

Királyi könyvek, 68. kötet, 645, 738-741 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com