Vyšín z Klarenburgku

Václav Vyšín byl měšťanem a později radním Starého Města pražského. Ve zdejší Svatolinhartské čtvrti vlastnil dům č.p. 291 U Hořejších, který roku 1634 zdědil po tchyni Ludmile, vdově po Václavu Hořejším v odhadní ceně 3175 kop míšeňských. Roku 1639, za Banérova obležení Prahy, byl nadřízeným úředníků při mostu pražském a staral se o to o zajištění dřeva nezbytného k opevnění města a zajištění bran, přičemž když se nedostávalo z obecního, vypomohl vlastním. Za švédského vpádu roku 1648 pomáhal obráncům radou i činem, poskytoval jim vlastní vorové dříví k vybudování palisád, srubů a lešení, půjčoval koně na přepravu materiálu, na svých lodích převážel stráže na malý vltavský ostrov (zřejmě Střelecký ostrov, kde obranu řídil rytíř Jan Karel Příchovský), poskytoval peníze, slad a obilí k obecní potřebě, velké ručnice k lepšímu hájení města a nakonec se sám se svou čeledí zapojil do boje proti nepříteli. Za tyto služby byl dne 13. listopadu 1652 povýšen do českého vladyckého stavu s predikátem z Klarenburgku a byl mu udělen erb:

Modro-červeně čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém poli je zlatá, červenými plameny lemovaná krokev provázená nahoře dvěma stříbrnými hvězdami, dole pak stříbrným půlměsícem. V druhém a třetím poli se vidí stříbrná kulatá věž s cimbuřím prolomená třemi střílnami - kulatou nad dvěma obdélnými. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-stříbrnými a modro-zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý korunovaný gryf držící v předních spárech železnou kouli.

ŽUPANIČ, Jan - FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com