Vuxits

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Ignatia Vuxitse, hraničáře a bývalého praporečníka v Zentě, spolu se syny Lucasem, Philippem a Nicophorem a dcerami Annou, Helenou, Pereou, Jefrosimovou, Marthou a Sarou vzešlými z manželství s Marií Prokolavoba, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

V červeném štítě je stříbrné břevno s modrým praporcem ovinutým kolem žerdi. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je pět nahoře zahrocených kůlů, oba krajní jsou červené, prostřední je modrý a zbývající dva stříbrné.

Királyi Könyvek, 42. kötet, 108 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com