Vuits

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Maxima Vuitse (Vujiće), hraničáře a bývalého poručíka v Martonosi, spolu se syny Joannem a Georgiem vzešlými z manželství s Marií Csorbin, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

Štít dělený vidlicovitým řezem. Nahoře v modrém je zlaté slunce mezi třemi zlatými hvězdami. Vpravo je ve stříbře na zeleném trávníku červený, do středu obrácený lev držící v tlapách červený jezdecký praporec. Vlevo v červeném jede po zeleném trávníku na stříbrném koni modře oděný uherský jezdec zdvíhající v pravici nad sebe turackou šavli s nabodenou hlavou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé červené, levé modré, mezi nimi vynikající paže jezdce ze štítu s nabodenou hlavou.

Királyi Könyvek, 42. kötet,  102 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com