Vojnovics

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Vuju Vojnovicse, hraničáře a bývalého praporečníka ve Földváru (dnes Bačko Gradište v Srbsku), spolu se synem Simeonem Basiliem a dcerou Helenou vzešlými z manželství s Annou Tyurcsicza, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

V červeném štítě je stříbrné kosmé břevno provázené po každé straně stříbrnou sekerou na černém toporu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě vedle sebe svisle postavené sekery ze štítu.

Királyi Könyvek, 42. kötet,  117 oldal.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com