Vilt

Listinou danou ve Vídni 4. prosince 1794 císař František II. povýšil do uherského šlechtického stavu Josepha Vilta, ostřihomského probošta a kanovníka, hlavního děkana a arcibiskupského vikáře, a syny jeho sestry Josepha a Antonia Panny a udělil jim  erb:

Ve stříbrném štítě je modré břevno se třemi zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři růže na stoncích.

Királyi Könyvek, 58. kötet, 336-342 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com